@article{Feldshtein:2005,
  author  = "E. Feldshtein and N. Grebnev and V. Kulbitski",
  title   = "Zakonomernosti trenija i iznasivanija specennych antifricionnych materialov",
  journal = "Trenie i Iznos",
  volume  = "T. 26",
  number  = "no 2",
  pages   = "219--223",
  year    = "2005",
}