@article{Kulbitski:2005,
  author  = "V. Kulbitski and I. Barsaj and E. Feldshtein",
  title   = "Vlijanie iglofrezerovanija na formirovanie serochovatosti ploskich poverchnostej detalej iz poroskovogo materiala PA-ZGR2",
  journal = "Teorija i Praktika Masinostroenija",
  number  = "no 1",
  pages   = "53--56",
  year    = "2005",
}