@article{£uczyk:2005,
  author  = "M. £uczyk",
  title   = "Vlianie pozicii nabludatela na realizaciu sub'ektno-predikatno-ob'ektnych otno¹enij v bezličnom predlo¾enii russkogo i pol'skogo azykov",
  journal = "Izvestia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta",
  volume  = "8",
  pages   = "113--129",
  year    = "2005",
}