@article{Kot:2006,
  author  = "E. Kot",
  title   = "Wpływ algorytmów sterowania na właściwości zmodyfikowanej kaskady wielopoziomowego falownika napięcia",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 7/8",
  pages   = "105--108",
  year    = "2006",
}