@article{Garcarz:2006,
  author  = "M. Garcarz and P. Majewski",
  title   = "Tłumaczenie telewizyjne w Polsce: teoria przekuta w praktykę",
  journal = "Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu",
  number  = "2",
  pages   = "97--108",
  year    = "2006",
}