@article{Hawrysz:2010,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Genologiczne ukształtowanie listów dedykacyjnych Marcina Czechowica",
  journal = "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny",
  volume  = "tom 9",
  pages   = "55--68",
  year    = "2010",
}