@article{Angutek:2011,
  author  = "D. Angutek",
  title   = "O wykorzystaniu poj semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego",
  journal = "Filo-Sofija",
  number  = "nr 12",
  pages   = "329--346",
  year    = "2011",
}