@article{Juchimiuk:2015,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Energetyczna rewitalizacja miast w aspekcie wykorzystania odnawialnych ¼róde³ energii",
  journal = "Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line]",
  volume  = "Vol. 23",
  number  = "z. 2",
  pages   = "73--86",
  year    = "2015",
}