@article{Ku¼mik:2015,
  author  = "M. Ku¼mik",
  title   = "Poczucie bezpieczeństwa pracowników zak³adów penitencjarnych",
  journal = "Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "179--188",
  year    = "2015",
}