@article{Borucińska-Bieńkowska:2018,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Zagrożenia ładu przestrzennego czyli zapisy dokumentów planistycznych a polityka funkcjonalno-przestrzenna na poziomie gminy",
  journal = "Builder",
  number  = "nr 2",
  pages   = "42--44",
  year    = "2018",
}