@article{Abramowa:2018,
  author  = "M. Abramowa and M. Farnicka",
  title   = "Determinanty transformacii sistemy obrazovaniā kak social'nogo instituta",
  journal = "Vestnik Ni¾nevartovskogo gosudarstvennogo universiteta",
  pages   = "3--8",
  year    = "2018",
}