@article{Feldshtein:1998,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Prognozirovanie svojstv poroskovych materialov i ich obrabatyvaemosti po chimiceskomu sostavu i poristosti",
  journal = "Materialy Technologii Instrumenty",
  volume  = "T. 3",
  number  = "nr 4",
  pages   = "15--21",
  year    = "1998",
}