@article{Kozuro:1999,
  author  = "L. Kozuro and E. Feldshtein",
  title   = "Iznosostojkost i ustalostnaja procnost pokrytij, polucennych elektromagnitnoj naplavkoj",
  journal = "Problemy Masinostroenija i Nadeznosti Masin",
  number  = "nr 2",
  pages   = "53--59",
  year    = "1999",
}