@article{Feldshtein:1998,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Prognozirovanie rabotosposobnosti smennych mnogogrannych plastin rezuscich instrumentov",
  journal = "STIN",
  number  = "nr 10",
  pages   = "14--19",
  year    = "1998",
}