@article{Zujkov:2000,
  author  = "V. Zujkov and I. Korotyeyev and J. Petergerja",
  title   = "Ocenka charaktera kornej v sistemach s sirotno-impul'snymi proeobrazovateljami",
  journal = "Elektronika i svjaz'",
  number  = "no 9",
  pages   = "91--94",
  year    = "2000",
}