@article{Korotyeyev:1999,
  author  = "I. Korotyeyev and Z. Fedyczak and R. Strzelecki",
  title   = "Sirotno-impul'snye preobrazovateli peremennogo toka : osnovnye topologii i svojstva",
  journal = "Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv",
  pages   = "22--26",
  year    = "1999",
}