@article{Ma˝ko:1982,
  author  = "Z. Ma˝ko and A. Wysokowski",
  title   = "Studies on steel higway bridges aiming at assessment of fatigue strength",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu In┐ynierii L▒dowej Politechniki Wroc│awskiej : Konferencje : II Konferencja Bezpiecze˝stwo budowli mostowych",
  volume  = "nr 29 (10)",
  pages   = "259--266",
  year    = "1982",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wroc│awskiej, Wroc│aw",
}