@article{Nowak:2000,
  author  = "T. Nowak",
  title   = "Studnie kanalizacyjne",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 124",
  number  = "10",
  pages   = "73--77",
  year    = "2000",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}