@article{K≥apoś:1998,
  author  = "M. K≥apoś and G. Bry∂ and W. Dyszak",
  title   = "Stan konstrukcji zamka wodnego elektrowni po 60 latach eksploatacji",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wroc≥awskiej : Konferencje : Budownictwo betonowe w energetyce",
  volume  = "Nr 70",
  number  = "23",
  pages   = "100",
  year    = "1998",
  note    = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc≥awskiej, Wroc≥aw",
}