@article{Majewski:2003,
  author  = "T. Majewski",
  title   = "Gerhart Haupmann i Alfred Kerr",
  journal = "Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne : Prace ofiarowane Pani Profesor Anie Stroce w osiemdziesiat± rocznicê urodzin",
  volume  = "Vol. 23",
  pages   = "111--119",
  year    = "2003",
  note = "",
}