@article{Babirecki:2003,
  author  = "W. Babirecki and R. Kielec and M. S±siadek",
  title   = "Organizacja procesów obliczeniowych z zastosowaniem metody macierzowej",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : Automatyzacja produkcji : Nauka - Wiedza - Innowacje : IV Wroc³awskie sympozjum .- T. 2",
  volume  = "nr 84",
  number  = "41",
  pages   = "139--144",
  year    = "2003",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}