@article{Krasicka-Cydzik:1987,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Analiza zjawisk elektromigracji pierwiastków w ciekłej miedzi",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Mechanika : Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna",
  volume  = "nr 82",
  number  = "17",
  pages   = "33--41",
  year    = "1987",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}