@article{Asani:2004,
  author  = "A. Bobowska",
  title   = "Methods of strengthening flood-embankments",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi : III Międzynarodowa Konferencja",
  volume  = "nr 131",
  pages   = "37--43",
  year    = "2004",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}