@article{Mrówczyńska:2005,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Kompresja wyników eksperymentu na podstawie transformacji PCA",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : XIX Jesienna Szko³a Geodezji",
  volume  = "nr 114",
  number  = "45",
  pages   = "255--262",
  year    = "2005",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}