@article{Romankiewicz:1977,
  author  = "F. Romankiewicz and Z. Jocz and J. Wasielewski",
  title   = "Badania nad opracowaniem spoiwa o małej sile termoelektrycznej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Techniki Wytwarzania",
  volume  = "nr 41",
  number  = "2",
  pages   = "85--90",
  year    = "1977",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}