@article{Korbicz:1993,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w automatyce i robotyce",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : IV krajowa konferencja robotyki",
  volume  = "nr 93, T. 1",
  number  = "40",
  pages   = "150--161",
  year    = "1993",
  note    = "Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}