@article{Kraskevitch:1975,
  author  = "V. Kraskevitch and J. Korbicz",
  title   = "Matematiceskoe obespeŤenie singul‚rnyh zadac upravleni‚",
  journal = "Vestnik Kievskogo PolitehniŤeskogo Instituta : Seri‚ Avtomatiki i Elektro-Priborostroeni‚",
  volume  = "nr 12",
  pages   = "144--147",
  year    = "1975",
  note = ", Kiev",
}