@article{Asani:2007,
  author  = "A. Asani",
  title   = "Zastosowanie bentomaty i ścianki ilastej jako ekranów przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : 4. Międzynarodowa Konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych"",
  volume  = "nr 133 (13)",
  pages   = "21--30",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}