@article{Kostecki:2007,
  author  = "J. Kostecki and S. Myszograj",
  title   = "Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : 4. Międzynarodowa Konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych"",
  volume  = "nr 133 (13)",
  pages   = "247--254",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}