@article{Asani:2007,
  author  = "A. Asani",
  title   = "Miejsce i znaczenie terenów zieleni miejskiej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska : 4. międzynarodowa konferencja : ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych",
  volume  = "nr 135",
  number  = "15",
  pages   = "11--21",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}