@article{Feldshtein:2009,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Proektirovanie protâžek dlâ obrabotki uzkih fasonnyh pazov",
  journal = "Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov : Respublikanskij mezvedomstvennyj sbornik naucnych trudov",
  volume  = "nr 24, T. 2",
  pages   = "89--92",
  year    = "2009",
  note    = "Belorusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, Minsk",
}