@article{Ksenicz:2009,
  author  = "A. Ksenicz",
  title   = "Pieniądz, występek, zło w rozumieniu Antona Czechowa",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia : Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich",
  volume  = "Nr 3114",
  number  = "T. 149",
  pages   = "83--90",
  year    = "2009",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław",
}