@article{Ogio³da:2010,
  author  = "E. Ogio³da and A. Gniewosz",
  title   = "System zaopatrzenia w wodê w gminie Kotla",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 140 (20)",
  pages   = "26--32",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}