@article{Ogio³da:2011,
  author  = "E. Ogio³da and K. Gajda",
  title   = "System zaopatrzenia w wodê miasta Nowa Sól",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 143 (23)",
  pages   = "105--113",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}