@article{Mrówczyńska:2012,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny objęte planem",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 145 (25)",
  pages   = "5--15",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}