@article{Pochyły:2013,
  author  = "P. Pochyły",
  title   = "Źródła tożsamości narodowej Kurdów",
  journal = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities",
  volume  = "nr 2",
  pages   = "113--128",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}