@InProceedings{£uczyk:1998,
  author  = "M. £uczyk",
  title       = "Trudnye slučai grammatiki v obučenii russkomu jazyku kak inostrannomu polskich studentov-filologov",
  booktitle   = "Tendencii razvitija jazykovogo i literaturnogo obrazovanija v ¹kole i v vuze; ISBN: 5887180013",
  address     = "Sankt-Peterburg, Rosja",
  publisher   = "-, Wydaw. Sudarynja",
  pages       = "268--269",
  organization = "Universitet v Sankt-Peterburge",
  year        = "1998",
}