@InProceedings{Mrówczyńska:2004,
  author      = "M. Mrówczyńska",
  title       = "Charakterystyka dokładności wybranych metod interpolacji wysokości punktu w modelu powierzchni terenu",
  booktitle   = "Geodezja - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce : XX konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych; ISBN: 8390937972",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Politechnika Warszawska",
  pages       = "211--217",
  organization = "Zakład Inżynierskich Pomiarów Geodezyjnych Instytutu Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej",
  year        = "2004",
}