@InProceedings{D±browa:2005,
  author      = "M. D±browa and J. Korbicz",
  title       = "Analiza danych przemys³owych z wykorzystaniem ¶rodowiska informatycznego SAS Institute",
  booktitle   = "1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science - FCCS 2005",
  address     = "£ód¼ - Bronis³awów, Polska",
  publisher   = "£ód¼, [brak wydawcy]",
  pages       = "[ 8 ] CD-ROM",
  organization = "WSHE University in £ód¼",
  year        = "2005",
}