@InProceedings{Korbicz:1986,
  author      = "J. Korbicz and V. Pas'ko and I. Parmaste",
  title       = "Fil'traciā linejnych diskretnyh vo vremeni stohastičeskih raspredelennyh ob'ektov pri neparametričeskom zadanii korrelirovannyh ¹umov",
  booktitle   = "International Symposium on System - Modelling - Control",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "57--61",
  year        = "1986",
}