@InProceedings{Padlyak:1986,
  author      = "B. Padlyak",
  title       = "Primesnye paramagnitnye centry i osobennosti mikroizomorfizma v kristallah Ca3Ga2Ge3O12",
  booktitle   = "Materialy II konferencii molodyh učenyh fizičeskogo fakul'teta L'vovskogo Universiteta",
  address     = "L'vov, Ukraina",
  publisher   = "L'vov, [brak wydawcy]",
  pages       = "52--53",
  year        = "1986",
}