@InProceedings{Ruszczyńska:2008,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Przywracanie narodowej pamięci w "Śpiewkach o dawnych Litwinach" Jana Czeczota",
  booktitle   = "Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe : materiały międzynarodowej konferencji naukowej: Wilno, 23-24 października 2008 roku; ISBN: 9789955335061",
  address     = "Wilno, Litwa",
  publisher   = "Wilno, Wydaw. Uniwersytetu Wileńskiego",
  pages       = "153--164",
  editor      = "pod red. Mirosława Dawlewicza",
  year        = "2008",
}