@InProceedings{Nowogońska:2000,
  author      = "B. Nowogońska",
  title       = "Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza",
  booktitle   = "21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Budownictwo i Inżynieria Środowiska",
  pages       = "78--82",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "2000",
}