@techreport{Wysokowski:2010,
  author  = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk and W. Dyszak",
  title     = "Budowa obejścia drogowego miasta Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 km 0+000,00 - 5+303,20 : raport z próbnego obciążenia mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego m. Babimost, w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304, Nr rej. IB-12/2010",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2010",
}