@techreport{Wysokowski:2014,
  author  = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk",
  title     = "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy nad linią kolejową w km 4+497,00 : raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315, IB-4/2014, ZDiM-1414/2014",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2014",
}