@techreport{Wysokowski:2014,
  author    = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk and P. Błażejewski",
  title     = "Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącego odcinek drogi wojewódzkiej nr 315, Nr 4914, IB-4/2015, ZDiM-1314/",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2014",
}