@techreport{Wysokowski:2014,
  author    = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk",
  title     = "Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu obwodnicy Nowej Soli, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 315, Nr 5014, IB-4/2014, ZDiM-1414/",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2014",
}