@techreport{Wysokowski:2018,
  author    = "A. Wysokowski",
  title     = "Opinia na temat możliwości wykonywania robót budowlanych dotyczących inwestycji pn: "Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Miedzyrzecz ul. waszkiewicza - etap I od km 1+366,17 do km 1+794,15 (ulica Waszkiewicza na odcinku od torów kolejowych do mostu przez rzekę Obrę oraz część ul. Chrobrego)"w oparciu o dokumentację projektową oraz biorąc pod uwagę stwierdzone kolizje z uzbrojeniem terenu (Sygn. akt I ACa 403/16), UZ/IB/ZDiM-6018/W",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2018",
}