@book{Romankiewicz:1993,
  editor    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Mechanika ; 18, ISSN: 0209-0643",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1993",
  number    = "nr 102",
}