@book{Romankiewicz:1997,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title     = "Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : Sekcja III : odlewnicwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "293",
  year      = "1997",
}